รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวณิชกมล กันธาน้อย
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เวียงใต้  อำเภอ/เขต : ปาย  จังหวัด : แม่ฮ่องสอน  รหัสไปรษณีย์ :58130  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :081-7968615  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอปาย จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ : ผู้รอบรู้ด้านการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
1. ความรู้เฉพาะสาขา : พืชสวน
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การเตรียมสารชีวภัณฑ์ ป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อการผลิตพืชปลอดภัย


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170