รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางจารุภา ศิริ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เขาสมิง  อำเภอ/เขต : เขาสมิง  จังหวัด : ตราด  รหัสไปรษณีย์ :23130  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :0-3951-1269  มือถือ :0-8967-6398-1  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมง
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดตราด จังหวัด : ตราด
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การจัดการบริหารการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำประมงชายฝั่ง การจัดตั้งกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านให้มีความเข้มแข็ง
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : ความรู้ทางวิชาการด้านการประมง กฏหมายประมง การทำการประมงที่ถูกต้อง
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการและหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดำเนินการต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้ทราบเพื่อสามารถทำงานช่วยเหลือในการทำงาน กรณีเร่งด่วน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170