รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวเสาวภา หินวิเศษ
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กุมภวาปี  อำเภอ/เขต : กุมภวาปี  จังหวัด : อุดรธานี  รหัสไปรษณีย์ :41110  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :0868542108  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี จังหวัด : อุดรธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ๑.๑๐.๑ งานพืชเส้นใย งานไม้ดอกไม้ประดับ ๑.๑๐.๒ งานหม่อนไหม งานพืชฤดูแล้ง ๑.๑๐.๓ งานในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ๑.๑๐.๔ งานด้านปศุสัตว์ การคุ้มครองสงวนพันธุ์สัตว์ป่า ๑.๑๐.๕ งานดิน และปุ๋ย ๑.๑๐.๖ รายงาน รต. ๐๑ รต. ๐๒ รายงาน รอ. พืชฤดูแล้ง ๑.๑๐.๗ งานพืชผัก พืชปลอดภัยจากสารพิษ พืชสมุนไพร ๑.๑๐.๘ รับผิดชอบตำบลหนองหว้า และตำบลตูมใต้ ๑.๑๐.๙ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติเป็นครั้งคราวไป


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170