รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสุนันท์ แก้วราม
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : หัวเรือ  อำเภอ/เขต : เมืองอุบลราชธานี  จังหวัด : อุบลราชธานี  รหัสไปรษณีย์ :34000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด : อุบลราชธานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : ขั้นตอนการดำเนินงาน
1.การเตรียมความพร้อมชุมชนได้แก่ การจัดเวทีชุมชน การคัดเลือกที่ทำการศูนย์บริการฯและการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการฯ
2.การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล
3.การปฏิบัติงานตามแผนได้แก่  แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี   แผนลงทุนทางธุรกิจและแผนปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
4.การจัดทำข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
5.การจัดตั้งศูนย์บริการฯโดยให้บริการวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็นและสนับสนุนเกษตรกรในการดำเนินงานตามแผน  เยี่ยมเยียนเกษตรกร  จุดสาธิต  กลุ่มอาชีพ  ตามตารางการทำงานที่กำหนดขึ้นร่วมกันระหว่างชุมชน กรรมการศูนย์และเจ้าหน้าที่ผลสำเร็จของงาน    

ด้านปริมาณ
1.มีการประชุมคณะกรรมการบริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุกเดือน
2.ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรกำหนดแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการเกษตรระดับตำบล การดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผน มีจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและวิทยากรประจำจุด 
3.ด้านการบริการข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรในรูป  กราฟ  ตาราง  แผนที่ ฯลฯ  ให้เป็นปัจจุบัน  มีการพยากรณ์การระบาดของศัตรูพืชและเตือนภัย มีหน่วยงานขอรับบริการ
4.ข้อมูลการนำไปใช้ประโยชน์
          4.1 ได้รับทราบถึงสถานการณ์การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
          4.2 สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางสนับสนุนการจัดทำแผนงานและโครงการต่อไป
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การบริหารงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170