รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายอุทัย ทองวล
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : กะไหล  อำเภอ/เขต : ตะกั่วทุ่ง  จังหวัด : พังงา  รหัสไปรษณีย์ :82130  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :076-496500  มือถือ :0918238793  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัด : พังงา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :

มีการส่งเสริมสนับสนุนในหลายด้าน เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยเน้นด้านการปลูกพืชเป็นหลัก โดยเฉพาะการลดต้นทุนในการผลิตปาล์มน้ำมัน ยางพาราและลดการใช้สารเคมี เก็บเกี่ยวผลผลิตที่มีคุณภาพ

คำจำกัดความ : สนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้เสริม ในการเลี้ยงผึ้งโพรงให้ประสบความสำเร็จ ผู้เลี้ยงจะต้องมีใจรักอดทน มีเวลา มีความรู้ด้านชีววิทยา พฤติกรรมของผึ้งเบื้องต้น และต้องมีประสบการณ์ในการเลี้ยง เพื่อจะจัดการเลี้ยงผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
1. ความรู้เฉพาะสาขา : มีการจัดการองค์ความรู้ในหลายๆด้าน อาทิ เช่นด้านพืชและด้านปศุสัตว์ และที่สำคัญ คือการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ (ผึ้งโพรงไทย) ซึ่งเป็นแมลงที่มีอยู่ในธรรมชาติ ที่เราสามารถนำมาเลี้ยง เพื่อเป็นอาชีพเสริมได้ โดยวิธีการล่อผึ้งจากธรรมชาติ
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การเลี้ยงผึ้งโพรงโดยวิธีการล่อจากธรรมชาติ
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : ในการปฏิบัติงาน ได้ทำการศึกษาค้นคว้าและทดลองก่อนเสมอ โดยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อนำมาปฏิบัติ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่ได้รับ ถ่ายทอดไปยังผู้สนใจ
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : ในการทำงานจะต้องมีอุปสรรคและปัญหาเกิดขึ้นเสมอ ฉะนั้นเราจะต้องหาสาเหตุของปัญหา มาพิจารณาและหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และงานที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จนั้น เราต้องทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆแล้วลงมือปฏิบัติด้วยความเต็มใจ
6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : ในการปฏิบัติงานต้องยึดผลประโยชน์ส่วนรวมและประชาชนเป็นหลัก โดยอุทิศตนเพื่อส่วนรวม และประโยชน์สูงสุดของประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170