รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวิตรี เกษมศรี
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ตะกั่วป่า  อำเภอ/เขต : ตะกั่วป่า  จังหวัด : พังงา  รหัสไปรษณีย์ :82110  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :076421657  มือถือ :0954191252  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอตะกั่วป่า จังหวัด : พังงา
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :

          การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

1.      วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม-     ประเด็นภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน

-          ประเด็นภายนอก – โอกาส อุปสรรค

2.      กำหนดแผนพัฒนา

3.      กำหนดแนวทางพัฒนา

- การสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาระดับตำบล อำเภอ

- การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระดับตำบล อำเภอ

- การสร้างโอกาสในการแข่งขัน ผลงานคุณภาพระดับตำบล อำเภอ

- การยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจชุมชน ให้สูงขึ้นระดับตำบล อำเภอ

          4. กำหนดแผนปฏิบัติงานระดับตำบล อำเภอ

คำจำกัดความ : การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอำเภอตะกั่วป่า
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
2. การจัดการปัจจัยการผลิต : การส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 1. วิเคราะห์สถานการณ์กลุ่ม - ประเด็นภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน - ประเด็นภายนอก – โอกาส อุปสรรค 2. กำหนดแผนพัฒนา 3. กำหนดแนวทางพัฒนา - การสร้างความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาระดับตำบล อำเภอ - การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งระดับตำบล อำเภอ - การสร้างโอกาสในการแข่งขัน ผลงานคุณภาพระดับตำบล อำเภอ - การยกระดับมาตรฐานวิสาหกิจชุมชน ให้สูงขึ้นระดับตำบล อำเภอ 4. กำหนดแผนปฏิบัติงานระดับตำบล อำเภอ
3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : - กำหนดแผนการปฏิบัติงานระดับตำบล อำเภอ และดำเนินการตามแผน
4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : - การสนับสนุนของภาคีเครือข่าย
5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : - เพิ่มความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้แก่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ - ให้มีการประชาสัมพันธ์การบูรณาการกับหน่วยงานภาคี - การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจชุมชน โดยให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเชื่อมโยงเครือข่าย


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170