รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นางสาวนภาวรรณ มาชะนา
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : นอกเมือง  อำเภอ/เขต : เมืองสุรินทร์  จังหวัด : สุรินทร์  รหัสไปรษณีย์ :32000  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :044514590  มือถือ :0918281383  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด :    มีความรู้ความสามารถด้านการประมง สามารถถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรได้ดี                                                   
คำจำกัดความ : กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ อดทน ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใดๆ
1. ความรู้เฉพาะสาขา : การส่งเสริมด้านการประมงที่มีประโยชน์แก่เกษตรกร
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : หลักวิชาการด้านการประมงที่มีประโยชน์แก่เกษตรกร
รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : เตรียมข้อมูลก่อนลงมือปฏิบัติงาน
รูปภาพ

4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตรงไปตรงมา มีหลักธรรม แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชนต่อผลการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
รูปภาพ

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : มีสติ ตั้งใจฝ่าฟันอุปสรรค
รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170