รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายสับรี ไมบู
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : ไทรทอง  อำเภอ/เขต : ไม้แก่น  จังหวัด : ปัตตานี  รหัสไปรษณีย์ :94220  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :-  มือถือ :081-0928231  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
หน่วยงาน : สำนักงานเกษตรอำเภอไม้แก่น จังหวัด : ปัตตานี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : 1.ให้ความชื้นที่เหมาะสมกับต้นยางพารา
2. ควรมีการปรับปรุงดินในแปลงยางพาราทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ย เช่น ปูนขาว ปุ๋ยหมัก
3. ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต
4. หลีกเลี่ยงการกรีดยางอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันหน้ายางแห้ง/ตาย
5.ควรใช้สาร พด.3 ปีละ 2 ครั้ง เพื่อมิให้เป็นโรครากเน่าโคนเน่า
คำจำกัดความ :
1. ความรู้เฉพาะสาขา : ด้านยางพารา


 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170