รายละเอียด Smart Officer
ชื่อเจ้าหน้าที่ : นายกันตพัฒน์ ลั่นซ้าย
เลขที่บ้าน : -  หมู่ที่ : -  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : เสาธงหิน  อำเภอ/เขต : บางใหญ่  จังหวัด : นนทบุรี  รหัสไปรษณีย์ :11140  โทรศัพท์ :- 
โทรสาร :025950090  มือถือ :0854820415  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ตำแหน่ง : สัตวแพทย์ชำนาญงาน
หน่วยงาน : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี จังหวัด : นนทบุรี
ต้นแบบสาขา :
รายละเอียด : ประวัติส่วนบุคคล
       ชื่อ-สกุล  นายกันตพัฒน์ ลั่นซ้าย   เกิดวันที่  29 มกราคม  2516  อายุ  41  ปี  เลขที่บัตรประชาชน  3 1301 00124 86 4  นับถือศาสนา  พุทธ
        บ้านเลขที่  74/3 หมู่ 1 ตำบล บางขะแยง อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี 12000  
        ตำแหน่งปัจจุบัน สัตวแพทย์ชำนาญงาน  หน่วยงานที่สังกัด สำนักงานศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี 
        เบอร์โทรศัพท์ สำนักงาน 02-5950687  โทรสาร 02-5950992  โทรศัพท์มือถือ  085-4820415
ประวัติการศึกษา
         ประกาศนียบัตร วิชาชีพการสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์
ประวัติการทำงาน
         ปี พ.ศ. 2539 ตำแหน่ง สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดชุมพร
         ปี พ.ศ. 2539 ตำแหน่ง สัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
         ปี พ.ศ. 2546 ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดนนทบุรี
ประวัติการฝึกอบรม
         หลักสูตร การพัฒนาเจ้าหน้าที่กรมปศสัตว์เข้าสู่ Smart officer ปีงบประมาณ 2557
    

         
คำจำกัดความ : "เพ่ือนคู่คิดที่ดี มุ่งพัฒนาให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง"
1. ความรู้เฉพาะสาขา : มีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ (พันธ์สัตว์ โรงเรือน อาหารสัตว์ และการตลาด) การควบคุม ป้องกัน และรักษาโรคสัตว์ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสตว์ในพื้นที่และการช่วยเหลือเกษตรกรด้านปศุสัตว์ในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ
รูปภาพ

2. การจัดการปัจจัยการผลิต : รูปภาพ

3. การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง : รูปภาพ

4. การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า : รูปภาพ

5. ข้อคิดในการประกอบอาชีพ : รูปภาพ

6. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer : รูปภาพ 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170