รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสินสมุทร วัฒโน
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 20  หมู่ที่ : 6  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : -  ตำบล/แขวง : โนนบุรี  อำเภอ/เขต : สหัสขันธ์  จังหวัด : กาฬสินธุ์  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
ประมง
รายละเอียด

1) ความรู้เฉพาะสาขา

          เป็นผู้ริเริ่มในการเลี้ยงปลานิลในกระชังในจุดที่ใช้เลี้ยงคือท่าเกาะมหาราช อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี "Contracting Farming "กับบริษัทเบทาโกร  โดยเริ่มต้นเลี้ยงจำนวน 10 กระชัง ต่อมาได้เพิ่มเป็น 30 กระชัง เป็นบุคคลผู้หนึ่งที่เลี้ยงปลานิลในกระชังที่ประสบผลสำเร็จ เลี้ยง 2 รอบต่อปี

2. การจัดการปัจจัยการผลิต 

ปัจจุบันมีกระชังเลี้ยงปลานิลขนาด 5x5x2.5 จำนวน 30 กระชัง

          3. การผลิต/การเลี้ยง 

การเลี้ยง 2 รอบต่อปี  โดยมีการเลี้ยงในแต่ละรอบ 140 – 150 วัน

          4. การแปรรูป/การเพิ่มมูลค่า 

...................-...........................

          5. การตลาด 

          บริษัทฯ จะมาจับส่งผู้จำหน่ายในตลาด ทั่วภาคอีสาน มีการติดต่อซื้อขายทางโทรศัพท์

          6. อื่นๆ (การจับและการขนส่ง)

          การขนส่งปลานิลสดขนาดใหญ่ไปจำหน่าย โดยใช้ถังที่มีขนาดใหญ่มีการติดตั้งออกซิเจนด้วย

          

 
คำจำกัดความ
เกษตรกรต้นแบบผู้เลี้ยงนิลในกระชัง 
ความรู้เฉพาะสาขา
เป็นผู้ริเริ่มในการเลี้ยงปลานิลในกระชังในจุดที่ใช้เลี้ยงคือท่าเกาะมหาราช อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว เขตตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี “Contracting Farming “กับบริษัทเบทาโกร โดยเริ่มต้นเลี้ยงจำนวน 10 กระชัง ต่อมาได้เพิ่มเป็น 30 กระชัง เป็นบุคคลผู้หนึ่งที่เลี้ยงปลานิลในกระชังที่ประสบผลสำเร็จ เลี้ยง 2 รอบต่อปี
การจัดการปัจจัยการผลิต
ปัจจุบันมีกระชังเลี้ยงปลานิลขนาด 5x5x2.5 จำนวน 30 กระชัง
การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง
การเลี้ยง 2 รอบต่อปี โดยมีการเลี้ยงในแต่ละรอบ 140 – 150 วัน
ข้อคิดในการประกอบอาชีพ
ขยันหมั่นเพียรหาความรู้ใหม่ๆ
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170