รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายสมนึก ทองปรุง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 52  หมู่ที่ : 5  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : นาเหนือ  ตำบล/แขวง : คลองลุ  อำเภอ/เขต : กันตัง  จังหวัด : ตรัง  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
พัฒนาที่ดิน/หมอดิน
รายละเอียด
มีพื้นที่การเกษตร 8 ไร่ 
ลักษณะการทำเกษตรผสมผสาน ทำเต็มพื้นที่ ทำตลอดปี ได้แก่ ปาล์มน้ำม้น ยางพารา มะนาว มะละกอ พืชผักปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา กบ สุกร ไก่พื้นเมือง และผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้เอง
 
คำจำกัดความ
ทำทีละอย่าง ย่างทีละก้าว พยายามให้ถึงเป้าหมายที่หวัง 
ความรู้เฉพาะสาขา
เป็นคนช่างคิดช่างแสวงศึกษาหาความรู้ตลอดเวลาและมีความรักในอาชีพการเกษตร ลงมือทำจริง มีการทดลอง ลองผิดลองถูก แนะนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการทำการเกษตรมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดให้กับเกษตรกรที่สนใจ และบุคคลทั่วไปเป็นที่ปรึกษา เป็นเกษตรกรต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการทำเกษตรผสมผสานให้กับชุมชน ปัจจุบันมีผู้สนใจและมีการศึกษาดูงานอยู่เสมอ
รูปภาพ

การจัดการปัจจัยการผลิต
มีการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ เสมอ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ทำการเกษตรผสมผสาน ได้แก่ นักวิชาการหน่วยงานต่างๆ มีการศึกษาดูงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และสนใจข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ
รูปภาพ

การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง
มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตที่เป็นที่ต้องการของตลาด ตามระบบการผลิตที่ดีและเหมาะสม (GAP)
มีการใช้ผลผลิตที่เหลือใช้มาปรับปรุงบำรุงดิน เช่น การทำน้ำหมักชีวภาพ มีการทำแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่าย
รูปภาพ

การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า
เป็นคนที่มีความคิดไม่หยุดนิ่ง มีการพัฒนาอาชีพไปสู่การผลิตที่มีผลผลิตมีคุณภาพเพื่อจำหน่าย มีความสามารถจัดการผลผลิตได้ตามความต้องการของตลาด
รูปภาพ

ข้อคิดในการประกอบอาชีพ
รูปภาพ

ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เป็น Smart Farmer
รูปภาพ

 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170