รายละเอียด Smart Farmer
ชื่อเกษตรกร
นายจเร ห่วงทอง
ที่อยู่
เลขที่บ้าน : 74/6  หมู่ที่ : 05  ชื่อหมู่บ้าน/อาคาร/ชุมชน : พุเลียบ  ตำบล/แขวง : หนองบัว  อำเภอ/เขต : เมืองกาญจนบุรี  จังหวัด : กาญจนบุรี  รหัสไปรษณีย์ :-  โทรศัพท์ :-  เบอร์ติดต่ออื่นๆ :-
ต้นแบบสาขา
หม่อนไหม
รายละเอียด
 
คำจำกัดความ
 
ความรู้เฉพาะสาขา
มีความรู้ในเรื่องเทคนิคการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมมีการศึกษาทดลองดูงาน ฝึกอบรม มีประสบการณืเลี้ยงไหมมา 20 ปี เป็นเกษตรกรที่มีผลการเลี้ยงไหมดีมาตลอด ใช้เทคนิคการเลี้ยงไหมโดยการคลุมผ้าเปียกในฤดูร้อน
การจัดการปัจจัยการผลิต
มีการศึกษาหาความรู้ มีการจัดการปัจจัยการผลิตที่ดี ใช้ปัจจัยการผลิตอย่างคุ้มค่า โดยให้มีของเหลือใช้ น้อยที่สุด รักษาสภาพแวดล้อม
การผลิต/การปลูก/การเลี้ยง
มีการจัดระบบการผลิตที่ดี ใช้พันธุ์หม่อนพันธุ์ดีทีี่ทางราชการแนะนำ ใช้พันธุ์ไหมลูกผสมตามความต้องการของตลาด จัดการระบบการผลิตตามระบบเกษตรกรดีที่เหมาะสม(GAP)
การแปรรูปการเพิ่มมูลค่า
การนำรังไหมที่เป็นรังเสียมาใช้ในการแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครอบครัวเฃ่นทำสบู่จากรังไหม ทำดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170