น้ำหมักบอระเพ็ดป้องกันกระรอกทำลายผลทุเรียนdoae86ชุมพร ทุ่งตะโก

แบบถอดองค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่

 

1. เรื่อง น้ำหมักบอระเพ็ดป้องกันกระรอกทำลายผลทุเรียน

2. ชื่อเกษตรกรเจ้าขององค์ความรู้ นายไสว นิยะกิจ

          วัน เดือน ปี เกิด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2510

          หมายเลขบัตรประชาชน 3 8403 00141 294

          ที่อยู่ 11/12 หมู่ 10 ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร

          โทรศัพท์ 08-1090-4288

3. ความเป็นมา

          นายไสว นิยะกิจ เป็นชาวอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร มีอาชีพทำสวนทุเรียน จำนวน 10 ไร่ ปลูกทุเรียนมาแล้วประมาณ 20 ปี และมักประสบปัญหาด้านศัตรูพืชเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะกระรอก ซึ่งมักจะเจาะทำลายผลทุเรียน ในระยะผลแก่ถึงระยะเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก เกิดปัญหาด้านการตลาดโดยเฉพาะด้านราคา ผลผลิตทุเรียนที่ถูกกระรอกทำลายจะไม่สามารถจำหน่ายได้ กลายเป็นผลไม้ตกเกรด นอกจากนี้ความเสียหายดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อเกษตรรายอื่นๆที่มีพื้นที่สวนทุเรียนติดต่อกับพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์จำพวกปากกัด เช่น กระรอก และกระแต เนื่องจากอาหารของกระรอกคือ ผลไม้  กระรอกเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่วว่องไวมาก การกำจัดส่วนใหญ่จึงต้องใช้วิธีการยิงด้วยปืน และใช้กับดัก แต่มักจะไม่ประสบผลสำเร็จเมื่อใช้วิธีการนี้ไปในระยะเวลาหนึ่ง และวิธีการดังกล่าวเป็นการทำลายชีวิต ไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทำลายสมดุลทางธรรมชาติ นายไสว นิยะกิจ จึงเกิดแนวคิดใหม่ ใช้วิธีการเลียนแบบการอย่านมของทารก โดยทำให้กระรอกเกิดความเกลียดชังผลทุเรียนและไม่กล้ากัดกิน จากการศึกษาพฤติกรรมของกระรอกพบว่า กระรอกมักใช้ลิ้นเลียอาหารก่อนการกัดกิน และไม่ชอบกัดกินของที่มีรสขม นายไสว นิยะกิจ จึงมีความคิดใช้เถาบอระเพ็ดซึ่งมีรสขม และเป็นทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่น นำมาหมักแล้วนำไปฉีดพ่นให้ทั่วผลทุเรียน ซึ่งสามารถป้องกันการเจาะทำลายของกระรอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. องค์ความรู้ในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ

          ปัจจุบันเกษตรกรผู้ทำสวนทุเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีแรงจูงใจทางด้านราคาที่นับวันยิ่งเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนนอกฤดู มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดความสะดวก และเห็นผลรวดเร็ว    นายไสว นิยะกิจ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของเกษตรกรผู้ผลิตและผู้บริโภค

การใช้สมุนไพรจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนและทำใช้เองได้ โดยเฉพาะด้านการป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูพืช การใช้น้ำหมักจากเถาบอระเพ็ดฉีดพ่นผลทุเรียน นอกจากเป็นการป้องกันการเจาะทำลายของกระรอกแล้ว น้ำหมักบอระเพ็ดยังสามารถป้องกันกำจัดศัตรูพืชจำพวก เพลี้ยอ่อนและเพลี้ยแป้งได้อีกด้วย ลดการใช้สารเคมี เป็นการช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ภายในสวนทุเรียนอีกด้วยเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้าง และสลายตัวได้ง่าย

          สิ่งที่ภาคภูมิใจ คือ สามารถคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆในการป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูเจาะผลทุเรียน โดยการประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีมากในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด นายไสว นิยะกิจ เลือกใช้บอระเพ็ด ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและมีรสขม เป็นวัตถุดิบหลัก

วิธีทำ น้ำหมักบอระเพ็ด

-          นำเถาบอระเพ็ดสด 10 กิโลกรัม หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ ผสมกับน้ำ 100 ลิตร หมักเป็นระยะเวลา 1 เดือน (สังเกตเห็นเถาบอระเพ็ดสับเริ่มเปื่อย) จากนั้นกรองเอาแต่น้ำด้วยผ้าขาวบาง

วิธีใช้ ใช้น้ำหมักบอระเพ็ด

-          ใช้น้ำหมักบอระเพ็ด 1-2 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร แล้วผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 3-5 วัน ต่อครั้ง ตั้งแต่ระยะผลแก่จนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยวผลทุเรียน

5. สรุปองค์ความรู้ที่ใช้

          5.1 การผลิต ประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการป้องกันกำจัดสัตว์ศัตรูเจาะผลทุเรียน เป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้บอระเพ็ด สมุนไพรที่มีมากในท้องถิ่น ทำน้ำหมักป้องกันกระรอกเจาะผลทุเรียน ช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทุเรียนได้อย่างดียิ่ง อีกทั้ง นายไสว นิยะกิจ ยังเผยแพร่ความรู้ดังกล่าวให้แก่เกษตรกรแปลงข้างเคียงและผู้สนใจทั่วไปเพื่อนำไปปฏิบัติ

5.2 การตลาด นายไสว นิยะกิจ เป็นผู้มองการไกล เนื่องจากการผลิตน้ำหมักบอระเพ็ดนี้ เกิดขึ้นขณะตนเองประสบปัญหาด้านการตลาด เนื่องจากผลผลิตเสียหาย มีร่องรอยตำนิ จากการทำลายของกระรอก ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายได้ ประสบปัญหาขาดทุน เพราะต้นทุนการผลิตทุเรียนค่อนข้างสูง เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องศัตรูพืชได้ก็เท่ากับว่าสามารถแก้ไขปัญหาด้านการตลาดได้ด้วยเช่นกัน

6. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170