ชื่อ - สกุล : นายลำไพร ญาณศิริ
ต้นแบบสาขา : ประมง
ที่อยู่ : กาฬสินธุ์
 
ชื่อ - สกุล : นายอนุสรณ์ ฉมารัตน์
ต้นแบบสาขา :
ที่อยู่ : นครราชสีมา
 
 
การเพิ่มประสิทธิภาพยางพารา
   1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา โดยการป้องกันโรครากยางพารา 2. การแปรรูปยางพารา 3. การรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา (สหกรณ์กองทุนสวนยาง)
การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
   การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
   การลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
ลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
   ลดต้นทุนโดยไม่เผาฟาง
การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
   การเพาะเห็ดฟางโรงเรือน
เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศสาขาอาชีพ ทำนา ประจำปี 2554/2555
   เกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศสาขาอาชีพ ทำนา ประจำปี 2554/2555
หญิงผู้พลิกฟื้นชีวิตและผืนดิน...จากนาข้าวสู่ไร่นาสวนผสม
   หญิงผู้พลิกฟื้นชีวิตและผืนดิน...จากนาข้าวสู่ไร่นาสวนผสม
ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
   ฮอร์โมนไข่เพิ่มผลผลิตข้าว
คูนดอกสวยช่วยชาวนา
   คูนดอกสวยช่วยชาวนา
กำจัดหนอนกอข้าวด้วยบอระเพ็ด
   กำจัดหนอนกอข้าวด้วยบอระเพ็ด
ปลูกข้าว แบบตัดตอซัง
   ปลูกข้าว แบบตัดตอซัง
การปลูกข้าวแบบประณีต (1 ไร่ได้ผลผลิต 100 ถัง)
   การปลูกข้าวแบบประณีต (1 ไร่ได้ผลผลิต 100 ถัง)
การทำนาแบบตัดต้นข้าว
   การทำนาแบบตัดต้นข้าว
การทำนาแบบไม่ไถพรวน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
   การทำนาแบบไม่ไถพรวน โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ
การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน (นาหว่านข้าวแห้ง)
   การคลุกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยโคลน (นาหว่านข้าวแห้ง)
ข้าวและพืชไร่
   ฐานความรู้การผลิตเกษตรกรปราดเปรื่อง เรื่อง ข้าวและพืชไร่ ตอน โรงเรียนเกษตรกรข้าว
ทีวีเกษตร
   ทีวีเกษตร
การควบคุมแมลงศัตรูอ้อยโดยชีววิธีที่แพร่หลาย
   แตนเบียนไข
อ้อย2พันธุ์ใหม่
   อ้อย2พันธุ์ใหม่...เหมาะป้อนโรงงานน้ำตาล
เพาะปลาดุกรายได้งาม ฝีมือชายพิการหัวใจไม่แพ้
   เพาะพันธุ์ปลาดุก ถือเป็นอีกอาชีพน่าสนใจ เพราะราคาค่อนข้างดี ตลาดต้องการสูง โดยหัวใจแห่งความสำเร็จ ต้องมีความรู้ในการเพาะเลี้ยงลึกซึ้ง ไม่เพียงแค่ตามตำราเท่านั้น จำเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ปรับวิธีการให้เหมาะต่อปัจจัยแวดล้อมที่ต่างกันไป ผู้ที่จะทำอาชีพนี้สำเร็จย่อม
องค์ความรู้จาก ThaiKasetTV
 

doae 91 วาหาบ ยาบา บ้านเลขที่ 15 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 083 6533530
   doae 91 วาหาบ ยาบา บ้านเลขที่ 15 หมู่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล โทรศัพท์ 083 6533530

นายอำหลี เหมสลาหมาด เบอร์โทร 086 9551869 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
   นายอำหลี เหมสลาหมาด เบอร์โทร 086 9551869 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

นายแดง ไพศาล เบอร์โทร 0815990735 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
   นายแดง ไพศาล เบอร์โทร 0815990735 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

doae 91 นางสาวณัฐกานต์ ศรียาน (ข้าว)
   doae 91 นางสาวณัฐกานต์ ศรียาน (ข้าว)

นายอาแมน สาแล๊ะ เบอร์โทร ที่อยู่ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล
   นายอาแมน สาแล๊ะ เบอร์โทร ที่อยู่ บ้านเลขที่ 220 หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

นายบูกาเส็ม กรมเมือง เบอร์โทร 091 9809224 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
   นายบูกาเส็ม กรมเมือง เบอร์โทร 091 9809224 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 3 ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

การปลูกปาล์มน้ำมัน (นายตั้น แก้วมณี)
   “อาชีพการเกษตรเป็นอาชีพที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กและใจรักอาชีพการเกษตร” (นายตั้น แก้วมณี)

ปราบปรามปุ๋ยปลอม
   ประชาสัมพันธ์เรื่องนโยบายปราบปรามปุ๋ยปลอม

การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง อำเภอเลาขวัญ
   การเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

การไถกลบตอซังข้าว
   การไถกลบตอซังข้าว

องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบตำบลตูมจุลินทรีย์หน่อกล้วย
   จุลินทรีย์หน่อกล้วย

การทำเห็ดโคนนอกฤดู หมู่ 9 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   เห็ดโคน เป็นเห็ดที่จัดได้ว่ามีความสัมพันธ์กับสัตว์จำพวกแมลงอย่างปลวก เห็ดพวกนี้จะอาศัยอาหารและอุณหภูมิและความพอดีของปริมาณก๊าซในโพงลรังปลวก ที่เรียกว่า สวดเห็ดรา

น้ำส้มควันไม้เพื่อการเกษตร หมู่ 6 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   น้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใสมีกลิ่นควันไฟ

การเก็บเกี่ยวข้าวระยะพลับพลึง หมู่ 1 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   วิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลต่อผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตข้าวในแต่ละฤดู

การทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หมู่ 1 ต.ข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์
   การปลูกมะนาวอินทรีย์ในบ่อซีเมนต์นอกฤดูกาล

การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ ม.7 ต.แก่งเค็ง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
   มะนาว พืชอาหารที่มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันของคนไทย เป็นทั้งอาหารและใช้ในเชิงอุตสาหกรรม

ตั้งคณะทำงานร่วมมือรัฐจัดโซนนิ่งพืช ให้ความรู้ชาวไร่อ้อยหน้าใหม่
   3 สมาคมโรงงานน้ำตาล ตั้งคณะทำงานร่วมมือรัฐจัดโซนนิ่งพืช ให้ความรู้ชาวไร่อ้อยหน้าใหม่ พร้อมรับซื้อผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย
   สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย

แผนปฎิบัติราชการกรมการข้าว
   แผนปฎิบัติราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | เสนอแนะ-ติชม webmaster@moac.go.th | Call Center 1170